HOME > 성희롱·성폭력 대책위원회 소개


위원장   성   명 : 최종환
  전화번호 : 261-2764
  E-mail : choij@cbnu.ac.kr
  직   책 : 학생처장/ 사범대학 체육교육과 교수
위원   성   명 : 이기수
  전화번호 : 261-2751
  E-mail : kslee@chungbuk.ac.kr
  직   책 : 융합학과군 조형예술학과 교수
위원   성   명 : 류화신
  전화번호 : 261-3589
  E-mail : lawdeo@cbnu.ac.kr
  직   책 : 법학전문대학원 법학과 교수
위원   성   명 : 이종연
  전화번호 : 261-2652
  E-mail : jonglee@chungbuk.ac.kr
  직   책 : 사범대학 교육학과 교수
위원   성   명 : 윤대옥
  전화번호 : 261-2738
  E-mail : dyoun@chungbuk.ac.kr
  직   책 : 사범대학 지구과학교육과 부교수
위원   성   명 : 정현민
  전화번호 : 261-3965
  E-mail : hyunmin@chungbuk.ac.kr
  직   책 : 기획과 행정주사
위원   성   명 : 신선영
  전화번호 : 261-2071
  E-mail : ssyss@cbnu.ac.kr
  직   책 : 재무과 행정주사
위원
(외부전문가)
  성   명 : 김은희
  전화번호 : 268-3007
  E-mail : 2665077@naver.com
  직   책 : 청주YWCA 여성종합상담소 이사
학생위원   성   명 : 허난희
  전화번호 : 261-3129
  E-mail : nani7316@naver.com
  직   책 : 총여학생회 회장
학생위원   성   명 : 이재현
  전화번호 : 261-3062
  E-mail : mercur5908@naver.com
  직   책 : 공과대학 회장